การส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร

วันเสาร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้มีการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี นครสมุทรสาคร ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร