การรับมอบหีบบัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง// การรวมคะแนน // ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร (อย่างไม่เป็นทางการ)

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้มีการรับมอบหีบบัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง// การรวมคะแนน // ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร (อย่างไม่เป็นทางการ)