รณรงค์ "การเลือกตั้งท้องถิ่น"

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้จัดให้มีการรณรงค์ "การเลือกตั้งท้องถิ่น" ที่จะเกิดขึ้นใน  วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เทศบาลนครสมุทรสาครจึงขอเชิญชวน ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล - นายกเทศมนตรี