การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

พิมพ์
 
เมื่อวันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
เทศบาลนครสมุทรสาคร นำโดยนายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานในการเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ทั้ง ๔ ท่าน เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมสภาชั้น ๒