ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

พิมพ์
 
วันที่๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๐๐ น.
เทศบาลนครสมุทรสาคร นำโดยนายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ปล่อยขบวนรถฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (โควิด-๑๙) พร้อมด้วย รองนายก เทศมนตรีฯ ที่ปรึกษานายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ เจ้าหน้าที่รักษาความสงบฯณ บริเวณ ถนนสุขาภิบาล ตลาดมหาชัย ถนนราษฎรบรรจบ และซอยบ้านเช่า เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนชาวเทศบาลนครสมุทรสาคร