ประกาศกระทรวงพาณิชย์

พิมพ์

 

เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชย์กิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์