ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร จำนวน 5 โรงเรียน

พิมพ์

ประกาศเทศบาลนครสมุทรสาคร

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร จำนวน 5 โรงเรียน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์