ประกวดาคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบแอฟฟิลส์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล ตำบลมหาชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอเล้กทรอนิกส์

พิมพ์

ประกาศเทศบาลนครสมุทรสาคร

เรื่อง ประกวดาคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบแอฟฟิลส์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล ตำบลมหาชัย

ด้วยวิธีประกวดราคาอเล้กทรอนิกส์