บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ผ.ด. ๔/๔ ประยุ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง บัญีบ้้ันุา ที่้ับนอั้แไม้้ัง เขตเลือกตั้งที่ หมายเลข ลำดับ ประจำตัว ผู้สมัคร ชื่อตัว- ชื่อสกุล ที่อยู่ นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา หมายเหตุ รับสมัคร นายกุลวัชร หงษ์ดู ๙๐๕/๔ ถนนชอยบ้านเซ่า ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๔๑๗/๙ ถนนสุทธิวาตวิถี ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัคร ประกาศ วันที่ ๑๙ේ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ลงชื่อ) ひ (นายซิงชัย บุญประคอง) ผู้อำนายกรกาเรอัประจำงานรสุรสาคร" อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ส.ถ. ๔/๔ ประูาุร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ช ที้ััเนอัแไ้ัอตั้ เขตเลือกตั้งที่ หมายเลข ลำดับ ประจำตัว ผู้สมัคร ชื่อตัว ซื่อสกุล @ ที่อยู่ นายวิเชียร นาวาโยธิน หมายเหตุ ២ นายดรัณ รับสมัคร อี้องชัย ๓/๓ ถนนธรรมคุณากร ตำบลโกรกกราก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๑๗๘ ถนนเจษฎาวิถี ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๓ รับสมัคร นายชัยรัตน์ บุญชัยศรี ๒๓๔/๓ ถนนธรรมคุณากร ตำบลโกรกกราก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัคร นายศุภฤกษ์ กะนีทะ ๕ นายวินัย รับสมัคร จงโปรย ๕๑ ถนนธรรมคุณากร ตำบลโกรกกราก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๒๐๖/๑๔ง ถนนเจษฎาวิถี ตำบลมหาชัย อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๖ นายสมใจ รับสมัคร เอื้อสถาพรกิจ ๑๐๖ ถนนเจษฎาวิถี ตำบลมหาชัย อำเภอเมื่องสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัคร"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "๗ นายมงคล แสงสง่า ๒๕๗ ถนนธรรมคุณากร ตำบลโกรกกราก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นายเผชิญ รับสมัคร ภูมิวัชรพล ๙ ๑๖๙/๙ ถนนธรรมคุณากร ตำบลโกรกกราก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นายณัฐพล รับสมัคร เทศเล็ก ๑๐ ๑๐ ๔ดข ถนนธรรมคุณากร ตำบลโกรกกราก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัคร นายภูมิพัฒน์ กิจนพศรี ๑๑ ๑๑ ๑๗/๓ ถนนธรรมคุณากร ตำบลโกรกกราก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นายสยาม รับสมัคร มาลามาศ ๑២ ๑๒ ๖๑/๑ก ถนนธรรมคุณากร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัคร นายฉัตรชนก ๒๐๖/๓๑ ถนนเจษฎาวิถี ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัคร ประกาศ วันที่ ๑๙ේ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ลงชื่อ) ひ (นายซิงชัย บุญประคอง) ผู้ำายการกาเtอoอกปจะจะหานกคุรคกร"อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ส.ถ. ๔/๔ ประุ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ท ที้ั้ันอั้แลไมัั้ เขตเลือกตั้งที่ หมายเลข ลำดับ ประจำตัว ผู้สมัคร ชื่อตัว ชื่อสกุล ๑ @ ที่อยู่ หมายเหตุ นายเฉลิมพันธ์ จารุปราโมทย์ ๙๒๓/๕๑๕ ถนนเศรษฐกิจ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นายวันชัย รับสมัคร รัตนบรรเทิง นายอมรชัย รับสมัคร พันทาธนากิจ ๑๓๐๐/๓๗๐ ถนนนรราชอุทิศ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๘๑๕ ถนนราษฎร์บรรจบ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ทัศนีย์ไตรเทพ ๙๒๓/๖๒ ถนนเศรษฐกิจ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นายธนชิต รับสมัคร ๕ ๕ รับสมัคร ៦ นายธนกฤต ประสานสุทธิพร ๙๒๗/๑๖២ย ถนนศรษฐกิจ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ៦ รับสมัคร นายธนะพัฒน์ ธนิกกุล ๒๗๑/๙๙ ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัคร"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "นายณัฐพันธุ์ เนาวนิรุทธ์ ២๓๗/ ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นายชัชวาล รับสมัคร กลิ่นจันทร์ ๑๓๐๐/๕๗๘ ถนนนรราชอุทิศ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัคร นายพิศิษฐ์ ใบสมุทร ๑๐ ๑๐ ២០๗/๖២ ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัคร นายพัทสพล ลี้เดชากุล ๑๑ ๑ด รับสมัคร นายประพนธ์ ฟุ้งขจร ២០๖/๓๒ ถนนเจษฎาวิถี ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๙๒๓/๔๕๐ ถนนเศรษฐกิจ ตำบลมหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๑๒ ๑២ รับสมัคร จ่าเอกมาโนช สุธรรมชัย ๒๕๓/๓ ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัคร ประกาค วันที่ ๑๙ේ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ลงชื่อ) (นายซิงชัย บุญประคอง) ผู้อำวายกรกมลอัปจะจำงานคสุร" อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ส.ถ. ๔/๔ ปรุ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ชง ทีด้ันเนอัแลไ้ั้ เขตเลือกตั้งที่ หมายเลข ลำดับ ประจำตัว ผู้สมัคร ชื่อตัว- ชื่อสกุล ที่อยู่ นายสุจินต์ หมายเหตุ บุญญสิริ รับสมัคร นายวิศิษฐ์ ลิ้มธนสาร ๙๓๐/๔๒ህ ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ถนนนรราชอุทิศ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๓ ๓ รับสมัคร นายยุทธทวี ทัศนีย์ไตรเทพ ๘๑๔/๑๕๘ ถนนนิคมรถไฟ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัคร นายพิสิษธ์ สุรขาญชัย ๙๒๐/๓๑ช ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัคร นายฐกร กุลทรงคุณากร ๑๓๐๐/២០៨ ถนนนรราชอุทิศ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๖ รับสมัคร ว่าที่ร้อยตรีสุวัฒน์ เทียนใส ๙๓๐/៦ ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัคร"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "นายวรวิทย์ ยิ่งพุทธิรัตน์ ๘ รับสมัคร ๙ รับสมัคร นายสุพิชัย ดิษฐบุตร ๑๓๐๐/๕ฉ ถนนนรราชอุทิศ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นางสาววรกานต์ สุขวาณิชวิชัย ๑๓๐๐/๓៦៦ ถนนนรราชอุทิศ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๙๓๐/๖๐ህ ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นายกิตติศักดิ์ ดูเจริญไพศาล ๑๐๓๕/๘ ถนนสรศักดิ์ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๑๐ ๑๐ รับสมัคร ๑๑ ดด รับสมัคร นางสาวพรพรรณ อยู่ประจำ ๑២ ๑២ ๙๔๒/๑๔ ถนนเศรษฐกิจ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นายธนากร รับสมัคร รังสิตโสภณ ๒๓๗/๒๗๐ ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัคร ประกาศ วันที่ ๑๙ේ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ลงชื่อ) (นายซิ่งชัย บุญประคอง) ผู้วยกรารเือoังปeะจำะษานคสุทรสาคร" อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ส.ถ. /๔ ปhะุร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ข้ี ที่ร้ับเสอั้แลมไัั้ เขตเลือกตั้งที่ หมายเลข ลำดับ ประจำตัว ผู้สมัคร ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ นายณัฐวุฒิ หมายเหตุ พรศิริจินดา ๔๒๔ข ถนนถวาย ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นายถวัลย์ รับสมัคร ลือประเสริฐ ៣ รับสมัคร นายสมศักดิ์ ป่าไม้ทอง ៧๘៨ ถนนถวาย ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๑๘๖/๔ ถนนสุทธิวาตวิถี ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๒๑๒/๗ ถนนสุทธิวาตวิถี ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัคร นายวสันต์ ซาพิลา ๕ รับสมัคร นายวิเชียร กลั่นภูมิสี ៦ ๑២๗ ถนนถวาย ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นายเสรี รับสมัคร ธุวสิน ๒๗๙/ ถนนสุทธิวาตวิถี ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัคร"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "นายบัญญู้ติ ไซยสิทธิ์ รับสมัคร นายโกวิท จันทร์กล่ำ ๗๙๓ ถนนสุทธิวาตวิถี ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๑๐๙๗/๖ ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัคร นางสาวศิริจันทร์ เชิดผล ๑๐ ๑๐ ๑๖๙ ถนนถวาย ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัคร นางชญาภา ชื่นสงวน ๑๑ ๑๑ ๑/๔๒ ถนนถวาย ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัคร เรือโทวีรพล พุทธวจนะ ๑២ ๑២ ๒๗๙/๑๑ ถนนสุทธิวาตวิถี ตำบลท่าฉลอม อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นายกำธร รับสมัคร พิมมะรัตน์ ๒๒๓ค (คน) ถนนถวาย ตำบลท่าฉลอม ตำบลท่า อาเภอเมืองสมทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัคร ประกาศ วันที ๑๙ේ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ลงชื่อ) ひ (นายซิงชัย บุญประคอง) ผู้ำวยกรกรเือกปจะจำยาลนครสุมสาร"

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseสายด่วน 1132

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้156
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้495
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1789
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3119
mod_vvisit_counterเดือนนี้11734
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว18047
mod_vvisit_counterทั้งหมด131686

We have: 15 guests, 3 bots online
IP: 3.239.192.241
วันนี้: ก.พ. 25, 2021เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
เทศบาลนครสมุทรสาคร


 


ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3441-1208