โครงสร้างพื้นฐาน เทศบาลนครสมุทรสาคร

 

พื้นที่เขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ถนนที่เทศบาลรับผิดชอบมีจำนวน 43 สาย ถนนซอย 35 ซอย ความยาวรวมทั้งหมด 35,212 กม. เป็นพื้นที่รองรับการระบายการจราจรจากกรุงเทพมหานคร ในแต่ละวันมีจำนวนรถวิ่งผ่านไป - มาเป็นจำนวนมาก

**  การเดินทาง  **

การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ – สมุทรสาคร  สามารถไปได้หลายเส้นทาง  ดังนี้

                ถนนพระราม  2

 1. จากแยกบางปะแก้ว  ไปตามทางหลวงหมายเลข  35 ถนนธนบุรี – ปากท่อ (ถนนพระรามที่ 2)  ผ่านที่ทำการเขตบางขุนเทียน  เลี้ยวซ้ายเข้าตัวเมืองสมุทรสาคร ระยะทาง  29  กิโลเมตร

ถนนเอกชัย

 1. จากศูนย์การค้าดาวคะนองไปตามถนนเอกชัย  ผ่านสะพานบางขุนเทียน  วัดสิงห์  แยกบางบอน  โรงเรียนศึกษานารีวิทยา วัดโพธิ์แจ้  ตำบลคอกกระบือ

ถนนเพชรเกษม

 1. จากสี่แยกท่าพระไปตามทางหลวงหมายเลข  4  ถนนเพชรเกษม  ถึงหนองแขมเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเพชรเกษม  81  ถึงแยกถนนเอกชัยเลี้ยวขวาไปตามถนนเอกชัยผ่านโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ผ่านด่านชั่งน้ำหนักเอกชัย เข้าสู่ตัวเมืองสมุทรสาคร ระยะทาง  30  กม.

ถนนวงแหวนพุทธมณฑล

 1. จากสะพานพระปิ่นเกล้า  ไปตามถนนพระบรมราชชนนีตัดเข้าถนนเพชรเกษมได้  3  ทาง  คือถนนพุทธมณฑลสาย  2  พุทธมณฑลสาย  4  และพุทธมณฑลสาย  5  จากนั้นเลือกเข้าตัวเมืองสมุทรสาครได้  2  ทาง  คือ  จากพุทธมณฑลสาย  2  ออกถนนเอกชัย เลี้ยวขวาผ่านโรงเรียนศึกษานารีวิทยา  หรือใช้ถนนพุทธมณฑลสาย  4  และพุทธมณฑลสาย  5  เข้าถนนเศรษฐกิจ  1  ที่แยกอ้อมน้อย  ผ่านอำเภอกระทุ่มแบนระยะทางประมาณ  50  กิโลเมตร หรือเข้าทางสายพุทธสาคร

 

การบริการสาธารณะ

รถตู้ประจำทาง

                มีบริการรถตู้โดยสารประจำทางทุกวันตั้งแต่เวลา  05.30 – 20.00  น. จุดขึ้นรถตู้โดยสารคือ บริเวณถนน       สรศักดิ์ ด้านข้างวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครโดยมีหลายสายที่ให้บริการดังนี้

 1. สายซีคอนบางแค – มหาชัย 
 2. สายอนุสาวรีย์ชัยฯ – มหาชัย 
 3. สายหมอชิต – มหาชัย 
 4. สายพาต้าปิ่นเกล้า – มหาชัย 
 5. สายแม่กลอง – มหาชัย 
 6. สายบางนา – มหาชัย 
 7. สายเซ็นทรัลพระราม  2 – มหาชัย 

 

รถไฟ

                มีบริการรถไฟสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย เริ่มต้นที่สถานีวงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร   ถึงสถานีมหาชัย (ระยะทาง 33.1 กม.) ทุกวัน ตั้งแต่เวลา  05.30 – 20.00  น.  และทางรถไฟสายท่าฉลอม - แม่กลอง โดยเริ่มต้นที่สถานีบ้านแหลม ตำบลท่าฉลอม ถึงสถานีแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม (ระยะทาง 33.7 กม.)

                สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีวงเวียนใหญ่  โทร.02-4652017,02-8906260

                และสถานีรถไฟมหาชัย  โทร.034-411003  หรือ  www:railway.co.th

การจราจรทางน้ำ

 1. แม่น้ำท่าจีน  ขึ้นไป  จังหวัดนครปฐม  จังหวัดสุพรรณบุรี  ต่อเข้าแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาท

คลองมหาชัย – แม่น้ำเจ้าพระยา – กรุงเทพฯ


 

 

การบริหารราชการ

เทศบาลนครสมุทรสาคร เป็นหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลประเภทพิเศษ ประกอบด้วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร โดยที่สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิก ซึ่งประชาชนเลือกตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และมีนายกเทศมนตรีซึ่งประชาชนเลือกตั้งขึ้นตามกฎหมายและมีรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาล โดยแบ่งเป็น 9 ส่วนราชการ  ได้แก่  สำนักปลัดเทศบาล  สำนักคลัง  สำนักช่าง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองการศึกษา  กองการประปา  กองสวัสดิการสังคม กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และ 1 กิจการสถานธนานุบาล  ซึ่งมีปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กองต่างๆเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ โดยมี

                                -  นายชิงชัย                    บุญประคอง      ดำรงตำแหน่ง    ปลัดเทศบาล 

                                -  นางนันท์นภัส                วชิราภากร       ดำรงตำแหน่ง    รองปลัดเทศบาล

                                -  นางพรวดี                     วงศ์เจริญกิจ     ดำรงตำแหน่ง    รองปลัดเทศบาล

 

                                     สำนักปลัดเทศบาล                             นางจารุณี  หงษ์เวียงจันทร์       หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

                     สำนักคลัง                                   นางสาวสุกัญญา รับพร            ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

                     สำนักช่าง                                      นายสิทธิ์ชานน  อารักษ์รุ่งพงศ์    หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร    

                                                                                                                     รก.ผู้อำนวยการสำนักการช่าง                               

                     กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ                    นางสาวิตรี  หนุนภักดี             ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม           นายสุชาติ  แหวนแก้ว                    ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                กองสวัสดิการสังคม                           นายอนุชา  คูเจริญไพศาล         ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

                กองการศึกษา                                   นายธนบดี  สมสุข                   ผู้อำนวยการกองการศึกษา

                           กองการประปา                                  นายสมศักดิ์  จีนสาย                หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

                                                                                                                             รก. ผู้อำนวยการกองการประปา

                                กองการเจ้าหน้าที่                              นางพรวดี  วงศ์เจริญกิจ      รองปลัดเทศบาล 

                                                                                                                             รก. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

                                     สถานธนานุบาล                                 นางทิพสินี  โตใหญ่              ผู้จัดการสถานธนานุบาล

 

 

ด้านการประปา
 

กิจการประปาที่ให้บริการประชาชน  มี  2  แห่ง  คือ

 1. การประปาเทศบาลนครสมุทรสาคร ให้บริการประปาแก่ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลฯ  จำนวน 2 ตำบล ได้แก่  ตำบลมหาชัย และตำบลโกรกกราก และพื้นที่ อปท. ข้างเคียงในรัศมี       1 กม. ปริมาณน้ำประปาที่ผลิตได้  36,000  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  มีจำนวนผู้ใช้น้ำ  11,896  ราย การจ่ายน้ำเพียงพอกับความต้องการ
 2. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร  ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่โดยรวมของจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลฯ จำนวน 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าฉลอม ซึ่งมีครัวเรือนจำนวน 2,379 ครัวเรือน ปริมาณน้ำประปาที่ผลิต 96,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีจำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด  78,707  ราย  การจ่ายน้ำเพียงพอกับความต้องการ

(ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร ข้อมูลประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562) 
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


สายด่วน 1132


 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
เทศบาลนครสมุทรสาคร


 


ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3441-1208