สภาพทางสังคม เทศบาลนครสมุทรสาคร

ข้อมูลประชากร

จากข้อมูลตามทะเบียนราษฎรเทศบาลนครสมุทรสาคร ของเดือนสิงหาคม  พ.ศ.2561  จำนวนประชากรในเขตเทศบาล ฯ  ประชากรชาย  33,743  คน  ประชากรหญิง  34,638  คน  รวมทั้งสิ้น  68,381  คน

สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านแยกรายพื้นที่

จากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสมุทรสาคร 

ประจำปี  พ.ศ.2562

สำนักทะเบียน ชาย หญิง รวม
ตำบลมหาชัย 27,226 27,645 54,871
ตำบลท่าฉลอม 4,086 4,418 8,504
ตำบลโกรกกราก 2,431 2,575 5,006
ท้องถิ่นเทศบาลนครสมุทรสาคร 33,743 34,638 68,381รายชื่อชุมชนในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร 

การศึกษา

การศึกษาในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร มีสถานศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  และในปีพ.ศ.2552  ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนต้นแบบ จัดการศึกษาสู่ระบบโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ  ณ  โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย สถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลมี  6 แห่ง  ดังนี้

                        1.  โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฏร์) 

นางถาวร  เทียนไพบูลย์ศิริ  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย

2.  โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม  (เปี่ยมวิทยาคม)                                       

นายเทิดชัย  ทองคำเภา  รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

                        3.  โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) 

นานายธนู  สุวรรณเมนะ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

4.  โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)       

นางเกษมศรี  ราษี  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

5.  โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

นายอภิเชษฐ  แนวพญา  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

                        6.  โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)        

นางสุพัตรา  เล็กศรีสมพงษ์ ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข้อมูลด้านการศึกษา จำนวนนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร

จำนวน / คน

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฏร์)

1,876  คน

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

  805   คน

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

 1,133  คน

โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

 298   คน

โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฏาราม (เชยวิทยาทาน)

699   คน

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม)

1,353  คน

รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น

6,164  คน

(ข้อมูลจากกองการศึกษา เทศบาลนครสมุทรสาคร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562)


 Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


สายด่วน 1132


 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
เทศบาลนครสมุทรสาคร


 


ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3441-1208