อำนาจหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน

1.ฝ่ายแบบแผนและงบประมาณ
มีหน้าที่ดูแลควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผนและงานจัดทำงบประมาณ

  1. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
   1. งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่นำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผน และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
   2. งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
   3. งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก
   4. งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา  การกำหนดเค้าโครงของแผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินงาน
   5. งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   6. งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
   7. งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
   8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. งานจัดทำงบประมาณ
   1. งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบและดำเนินการ
   2. งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
   3. งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
   4. งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
   5. งานศึกษาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล
   6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.ฝ่ายนิติการ
มีหน้าที่ดูแลควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานนิติกรรมสัญญา

  1. งานนิติกรรมสัญญา
   1. งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อ กฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
   2. งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
   3. งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
   4. งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
   5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
มีหน้าที่ดูแลควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริการข้อมูล ข่าวสารทางท้องถิ่น และงานบริการและเผยแพร่วิชาการ

  1. งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น
   1. งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล
   2. งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัดและรัฐบาล
   3. งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
   4. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับ ปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของ ประเทศ
   5. งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
   6. งานสารนิเทศ
   7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
   1. งานศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหาทั้งด้านการปกครอง การบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกล่าวให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
   2. งานกำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในเทศบาล
   3. งานแผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
   4. งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษและตามนโยบายของทางราชการ
   5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มีหน้าที่ดูแลควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ

 1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงานดังต่อไปนี้
  1. งานสารบรรณ
  2. งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
  3. งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
  4. งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
  5. งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
  6. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
  7. งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
  8. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
  9. งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
  10. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
  11. งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย
  12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseสายด่วน 1132

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้682
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1303
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2950
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4628
mod_vvisit_counterเดือนนี้13882
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว10125
mod_vvisit_counterทั้งหมด68671

We have: 14 guests online
IP: 34.201.9.19
วันนี้: ต.ค. 27, 2020เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
เทศบาลนครสมุทรสาคร


 


ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3441-1208