นายสิทธิ์ชานน  อารักษ์รุ่งพงศ์
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักช่าง 

0-3441-1982


                          
  
               -ว่าง-                                                 -ว่าง-                

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อ                   อำนวยการส่วนการโยธา

สร้างอาคารและผังเมือง                                                     

                                                                                     0-3441-1982                                                     


นางพิมพ์ลภัส  แจ่มจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
0-3442-5263 
 

พ.จ.อ.รุ่งเรือง  บุญรุ่งเรือง
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
0-3442-5263 

นายสิทธิ์ชานนท์ อารักษ์รุ่งพงศ์
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
0-3442-5263 
 

นายประยนต์  ถินแพ
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
0-3442-5263 

                             

        -ว่าง-                                                -ว่าง         

        หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค                  ฝ่ายหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล         

 
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


สายด่วน 1132


 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
เทศบาลนครสมุทรสาคร


 


ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3441-1208