นายชิงชัย  บุญประคอง
ปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร
08-1801-7263
 


นางนันท์นภัส วชิราภากร
รองปลัดเทศบาลฯ
0-3441-3783

-ว่าง-
รองปลัดเทศบาลฯ
 

นางพรวดี วงศ์เจริญกิจ
รองปลัดเทศบาลฯ
0-3441-3783
 

นางจารุณี หงษ์เวียงจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
0-3441-3783

 

น.ส.สุกัญญา  รับพร
ผู้อำนวยสำนักคลัง 
0-3441-3856 
  
 
นายสิทธิ์ชานน  อารักษ์รุ่งพงศ์
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักช่าง
0-3441-1982
 

นางสาวิตรี หนุนภักดี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ
0-3442-7681

นายอนุชา คูเจริญไพศาล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
0-3441-3691

นายธนบดี  สมสุข
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 0-3448-10322

นายสุชาติ เเหวนเเก้ว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0-3441-3792  

นายสมศักดิ์  จีนสาย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รก.ผู้อำนวยการ
กองการประปา
0-3442-2804

นางทิพสินี   โตใหญ่
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
  0-3441-1491

นางพรวดี วงศ์เจริญกิจ
รองปลัดเทศบาลฯ

รก.ผู้อำนวยการ
กองการเจ้าหน้าที่
0-3441-3783

  
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


สายด่วน 1132


 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
เทศบาลนครสมุทรสาคร


 


ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3441-1208