สภาเทศบาลนครสมุทรสาคร

 

นายธนะพัฒน์   ธนิกกุล

ประธานสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร

นายสมใจ  เอื้อสถาพรกิจ

รองประธานสภาเทศบาลนครสมุทราคร

นายวิเชียร  นาวาโยธิน 

เลขานุการสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร

นายวิเชียร  นาวาโยธิน

   สมาชิกสภา เขต1 

 นายสมใจ   เอิ้อสถาพรกิจ

   สมาชิกสภา เขต1 

นายศุภฤกษ์   กะนีทะ

   สมาชิกสภา เขต1 

 นายวินัย  จงโปรย 

        สมาชิกสภา เขต1       

 นายภูมิพัฒน์    กิจนพศรี

 สมาชิกสภา เขต1       

นายฉัตรชนก   ภูฆัง     

 สมาชิกสภา เขต1       

  นายเฉลิมพันธ์   จารุปราโมทย์

สมาชิกสภา เขต2     

 นายวันชัย   รัตนบรรเทิง

สมาชิกสภา เขต2     

นายธนะพัฒน์    ธนิกกุล 

สมาชิกสภา เขต2     

นายธนกฤต  ประสานสุทธิพร

สมาชิกสภา เขต2 

นายอมรชัย  พันทาธนากิจ

สมาชิกสภา เขต2 

นายธนชิต  ทัศนีย์ไตรเทพ 

สมาชิกสภา เขต2   

นายสุจินต์   บุญญสิริ

 สมาชิกสภา เขต 3 

ว่าที่ร้อยตรี   สุวัฒน์   เทียนใส

 สมาชิกสภา เขต 3  

นายพิสิษฐ์  สุรชาญชัย

 สมาชิกสภา เขต 3 

 นายฐกร  กุลทรงคุณากร

สมาชิกสภา เขต 3

นายยุทธทวี   ทัศนีย์ไตรเทพ

สมาชิกสภา เขต 3

 นายวิศิษฐ์   ลิ้มธนสาร   

สมาชิกสภา เขต 3

นายสมศักดิ์   ป่าไม้ทอง 

สมาชิกสภา เขต 4  

นายณัฐวุฒิ   พรศิริจินดา  

สมาชิกสภา เขต 4  

นายวิเชียร    กลั่นภูมิสี  

สมาชิกสภา เขต 4  

นายถวัลย์   ลือประเสริฐ  

 สมาชิกสภา เขต 4  

นายเสรี   ธุวสิน 

 สมาชิกสภา เขต 4  

นายวสันต์   ชาพิลา  

 สมาชิกสภา เขต 4  

           

                     

             

         

                                      

           

                                 

            

 

 

 


 

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


สายด่วน 1132


 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
เทศบาลนครสมุทรสาคร


 


ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3441-1208