“ท่องเที่ยว เก๋ไก่ มหาชัย คลาสสิก ท่องเที่ยวชิคชิค ท่าฉลอมวินเทจ”

“ท่องเที่ยว เก๋ไก่ มหาชัย คลาสสิก ท่องเที่ยวชิคชิค ท่าฉลอมวินเทจ”

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. เทศบาลนครสมุทรสาคร นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมแถลงข่าวการงาน ท่าฉลอม อาร์ต เฟสติวัล ศิลปะ วิถี และท้องทะเล” art and creative market ที่แปลก เท่ และแตกต่าง โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการเปิดการแถลงข่าว พร้อมด้วยผศ.มัลลิกา จงศิริ รองผู้อํานวยการ RSU FREE SPACE ศูนย์ศึกษาวิภวดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน ท่าฉลอม อาร์ต เฟสติวัล ศิลปะ วิถี และท้องทะเล โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานแถลงข่าว นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ท่าฉลอม เป็นชื่อที่มีความสําคัญในหลายๆ ด้าน ทั้งเป็นที่รู้จักในนาม สุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทย ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตําบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๘ อีกทั้ง ยังเป็น ชื่อของบทเพลงอมตะสุดคลาสสิก “ท่าฉลอม” ที่ขับร้องโดย คุณชรินทร์ นันทนาคร ที่เชื่อมความรักระหว่าง หนุ่มท่าฉลอมกับสาวมหาชัย ที่ยังเป็นบทเพลงซึ้งใจของใครหลายๆคน ในปีที่ผ่านมา จังหวัดสมุทรสาครจะจัดงานวัน “ท้องถิ่นไทย” ทุกวันที่๑๘ มีนาคม ของทุกปี แต่ในปีนี้จะเป็นการจัดงานพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งงาน คือ ท่าฉลอม อาร์ต เฟสติวัล ศิลปะ วิถี และท้องทะเล เป็นครั้งแรก โดยภายในงานจะประกอบด้วย ร้านค้าสินค้าประเภท Art and Creactive market เป็นการจําน่ายสินค้าที่เป็นของขึ้นชื่อของชุมชนท่าฉลอมและสินค้าประจําจังหวัด งานคราฟ เซรามิค งานฝีมือ ต้นไม้ และกิจกรรมเวิร์คช็อปต่างๆบนเวที นอกจากนี้ ยังมีในส่วนที่แตกต่างจากงาน อาร์ตทั่วไป คือ จะมีเพิ่มเติมในส่วนของการแสดงผลงานของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาลัยการออกแบบ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในการออกแบบโครงการ “ถวาย Street Art ทุกบ้านคือสีสัน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จังหวัดได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง ระหว่างจังหวัดสมุทรสาครกับสถาบันการศึกษาทั้งสามแห่ง เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนท่าฉลอม ให้เกิดความสวยงาม ด้วย Street Art ที่จะสามารถพัฒนาชุมชนประวัติศาสตร์แห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะ ที่คงความงดงามของภูมิสถาปัตย์ สะท้อนประเพณี วิถีชีวิตชาวประมง วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ สะท้อนถึง อัตลักษณ์ของชุมชนท่าฉลอม ซึ่งได้ดําเนินการรังสรรค์บนกําแพงทั้ง ๔ ผนังและกําแพง เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา และฝาท่อระบายน้ำสี ทั้ง ๔ ฝาที่ได้รับการสนับสนุนจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ที่สนับสนุนสีในการวาดผนังครั้งนี้ และภาคเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรม Street Art นี้ เป็นโครงการพัฒนาตามผังพื้นที่เฉพาะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมหาชัย-ท่าฉลอม ที่ออกแบบ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้แนวความคิด “ท่องเที่ยว เก๋ไก่ มหาชัย คลาสสิก ท่องเที่ยวชิคชิค ท่าฉลอมวินเทจ”

 

"โครงการ ถวาย Street Art ทุกบ้านคือสีสัน"

"โครงการ ถวาย Street Art ทุกบ้านคือสีสัน"

ฝาท่อลวดลายสวยงามที่ท่าฉลอม 9 ฝา ใน "โครงการ ถวาย Street Art ทุกบ้านคือสีสัน" ติดตั้งแล้ววันนี้ (3/3/63)

"ถวายStreet Art ทุกบ้านคือสีสัน"

"ถวายStreet Art ทุกบ้านคือสีสัน"

โครงการ "ถวายStreet Art ทุกบ้านคือสีสัน" โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่กำลังจะเนรมิตรท่าฉลอม ให้กลายเป็นจุดเช็คอินอีกแห่งที่ขึ้นชื่อของสมุทรสาคร ดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดยมี นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ ชั้น ๒ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและติดตามผลการปฏิบัติงานต่างๆ ของแต่ละส่วนราชการ

 

 

ประกาศ หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เฉพาะพื้นที่ซอยเอกชัย 28, 30, 32, 34 และซอยเจริญชัย

???? ประกาศ หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ????
>> เฉพาะพื้นที่ซอยเอกชัย 28, 30, 32, 34 และซอยเจริญชัย <<

⛔️ กองการประปา เทศบาลนครสมุทรสาคร จะทำการหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อตัดเชื่อมประสานท่อในโครงการติดตั้ง (เปลี่ยน) ท่อส่งน้ำประปา บริเวณถนนเอกชัย ซอย 34 (ซอยมิตซูชัยพร) เข้ากับท่อเมนเดิม

วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ

???? ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลเฉพาะพื้นที่ซอยเอกชัย 28, 30, 32, 34 และซอยเจริญชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

????‍???? จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน โดยขอให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวสำรองน้ำประปาไว้ใช้ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ????

 

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseคุณพึงพอใจเทศบาลนครสมุทรสาคร ด้านใด

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้141
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้162
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้619
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว644
mod_vvisit_counterเดือนนี้303
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3246
mod_vvisit_counterทั้งหมด5517

We have: 10 guests, 1 bots online
IP: 3.235.30.155
วันนี้: เม.ย. 02, 2020เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
เทศบาลนครสมุทรสาคร


 


ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3441-1208